AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่จำลองความฉลาดของมนุษย์ โดยการพัฒนาระบบอัจฉริยะที่มีความสามารถในการรับรู้ เรียนรู้ ใช้เหตุผล และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และผลลัพธ์ของทางเลือกนั้น ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่กำหนด

AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่จำลองความฉลาดของมนุษย์ โดยการพัฒนาระบบอัจฉริยะที่มีความสามารถในการรับรู้ เรียนรู้ ใช้เหตุผล และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และผลลัพธ์ของทางเลือกนั้น ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่กำหนด

AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่จำลองความฉลาดของมนุษย์ โดยการพัฒนาระบบอัจฉริยะที่มีความสามารถในการรับรู้ เรียนรู้ ใช้เหตุผล และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และผลลัพธ์ของทางเลือกนั้น ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่กำหนด

AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่จำลองความฉลาดของมนุษย์ โดยการพัฒนาระบบอัจฉริยะที่มีความสามารถในการรับรู้ เรียนรู้ ใช้เหตุผล และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และผลลัพธ์ของทางเลือกนั้น ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่กำหนด

AI คืออะไร ?

หนึ่งในการประยุกต์ใช้ AI ที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติ คือ การนำเอา AI มาสร้างระบบอัจฉริยะที่มีความสามารถในการตัดสินใจดีที่สุด  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พิจารณาสถานการณ์และผลลัพธ์ของสถานการณ์นั้น ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด
ภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่กำหนด

หนึ่งในการประยุกต์ใช้ AI ที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติ คือ การนำเอา AI มาสร้างระบบอัจฉริยะที่มีความสามารถในการตัดสินใจดีที่สุด  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พิจารณาสถานการณ์และผลลัพธ์ของสถานการณ์นั้น ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่กำหนด

AI ในชีวิตประจำวัน

คุณอาจคิดว่า AI เป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่
ใช้ AI ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คุณอาจคิดว่า AI เป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่ใช้ AI ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ระบบนำทาง
AI ช่วยคำนวณสภาพการจราจรและแนะนำเส้นทางการเดินทางพร้อมทั้งบอกเวลาการเดินทางได้อย่างแม่นยำ
ระบบนำทาง
AI ช่วยคำนวณสภาพการจราจรและแนะนำเส้นทางการเดินทางพร้อมทั้งบอกเวลาการเดินทางได้อย่างแม่นยำ
ระบบนำทาง
AI ช่วยคำนวณสภาพการจราจรและแนะนำเส้นทางการเดินทางพร้อมทั้งบอกเวลาการเดินทางได้อย่างแม่นยำ
ระบบนำทาง
AI ช่วยคำนวณสภาพการจราจรและแนะนำเส้นทางการเดินทางพร้อมทั้งบอกเวลาการเดินทางได้อย่างแม่นยำ
ระบบนำทาง
AI ช่วยคำนวณสภาพการจราจรและแนะนำเส้นทางการเดินทางพร้อมทั้งบอกเวลาการเดินทางได้อย่างแม่นยำ
ระบบนำทาง
AI ช่วยคำนวณสภาพการจราจรและแนะนำเส้นทางการเดินทางพร้อมทั้งบอกเวลาการเดินทางได้อย่างแม่นยำ

ระบบนำทาง

AI ช่วยคำนวณสภาพการจราจรและแนะนำเส้นทางการเดินทางพร้อมทั้งบอกเวลาการเดินทางได้อย่างแม่นยำ

ระบบแนะนำภาพยนตร์หรือสินค้า

ใช้ AI ในการแนะนำภาพยนตร์หรือสินค้าตามพฤติกรรม ความสนใจ และความชอบของผู้บริโภค

ระบบสั่งงานด้วยเสียง

AI ทำหน้าที่แปลงเสียงพูดเป็นตัวอักษร และทำความเข้าใจข้อความเหล่านั้นเพื่อสั่งงานระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ให้ทำงานตามที่ผู้ใช้งานสั่ง

ระบบสแกนใบหน้า

AI เปรียบเทียบใบหน้าจากการสแกนกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ เพื่อตรวจสอบว่าใบหน้านั้นเป็นใคร เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนหรือปลดล็อกโทรศัพท์

ระบบแปลภาษา

AI ช่วยแปลข้อความหรือคำพูด ตามความหมาย (หรือบางครั้งรวมถึงความรู้สึก) ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

แชทบอท (Chatbot)

เป็นระบบช่วยสนทนา ตอบคำถาม ให้ข้อมูล โดย AI ช่วยให้แชทบอทสามารถเข้าใจภาษามนุษย์และเลียนแบบการสนทนาของมนุษย์ได้
01-navigation-187px

ระบบนำทาง

AI ช่วยคำนวณสภาพการจราจรและแนะนำเส้นทางการเดินทางพร้อมทั้งบอกเวลาการเดินทางได้อย่างแม่นยำ

03-recommend-400px

ระบบแนะนำภาพยนตร์หรือสินค้า

ใช้ AI ในการแนะนำภาพยนตร์หรือสินค้าตามพฤติกรรม ความสนใจ และความชอบของผู้บริโภค

ระบบสั่งงานด้วยเสียง

AI ทำหน้าที่แปลงเสียงพูดเป็นตัวอักษร และทำความเข้าใจข้อความเหล่านั้นเพื่อสั่งงานระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ให้ทำงานตามที่ผู้ใช้งานสั่ง

05-translate-400px copy 2

ระบบสแกน
ใบหน้า

AI เปรียบเทียบใบหน้าจากการสแกนกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ เพื่อตรวจสอบว่าใบหน้านั้นเป็นใคร เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนหรือปลดล็อกโทรศัพท์

05-translate-400px copy

ระบบแปลภาษา

AI ช่วยแปลข้อความหรือคำพูด ตามความหมาย (หรือบางครั้งรวมถึงความรู้สึก) ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

แชทบอท (Chatbot)

เป็นระบบช่วยสนทนา ตอบคำถาม ให้ข้อมูล โดย AI ช่วยให้แชทบอทสามารถเข้าใจภาษามนุษย์และเลียนแบบการสนทนาของมนุษย์ได้

ระบบสแกนใบหน้า

AI เปรียบเทียบใบหน้าจากการสแกนกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ เพื่อตรวจสอบว่าใบหน้านั้นเป็นใคร เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนหรือปลดล็อกโทรศัพท์

ระบบแปลภาษา

AI ช่วยแปลข้อความหรือคำพูด ตามความหมาย (หรือบางครั้งรวมถึงความรู้สึก) ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

แชทบอท (Chatbot)

เป็นระบบช่วยสนทนา ตอบคำถาม ให้ข้อมูล โดย AI ช่วยให้แชทบอทสามารถเข้าใจภาษามนุษย์และเลียนแบบการสนทนาของมนุษย์ได้

AI คืออะไร ?

หนึ่งในการประยุกต์ใช้ AI ที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติ คือ การนำเอา AI มาสร้างระบบอัจฉริยะที่มีความสามารถในการตัดสินใจดีที่สุด  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พิจารณาสถานการณ์และผลลัพธ์ของสถานการณ์นั้น ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่กำหนด

AI ในชีวิตประจำวัน

คุณอาจคิดว่า AI เป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่ใช้ AI ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ระบบนำทาง
AI ช่วยคำนวณสภาพการจราจรและแนะนำเส้นทางการเดินทางพร้อมทั้งบอกเวลาการเดินทางได้อย่างแม่นยำ
ระบบแนะนำภาพยนตร์หรือสินค้า
ใช้ AI ในการแนะนำภาพยนตร์หรือสินค้าตามพฤติกรรม ความสนใจ และความชอบของผู้บริโภค
ระบบสั่งงานด้วยเสียง
AI ทำหน้าที่แปลงเสียงพูดเป็นตัวอักษร และทำความเข้าใจข้อความเหล่านั้นเพื่อสั่งงานระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ให้ทำงานตามที่ผู้ใช้งานสั่ง
ระบบสแกนใบหน้า
AI เปรียบเทียบใบหน้าจากการสแกนกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ เพื่อตรวจสอบว่าใบหน้านั้นเป็นใคร เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนหรือปลดล็อกโทรศัพท์
ระบบแปลภาษา
AI ช่วยแปลข้อความหรือคำพูด ตามความหมาย (หรือบางครั้งรวมถึงความรู้สึก) ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
แชทบอท (Chatbot)
เป็นระบบช่วยสนทนา ตอบคำถาม ให้ข้อมูล โดย AI ช่วยให้แชทบอทสามารถเข้าใจภาษามนุษย์และเลียนแบบการสนทนาของมนุษย์ได้

AI ทำงานอย่างไร ?

AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ตามการใช้งานของระบบ เช่น รูปภาพ (ในระบบสแกนใบหน้า) เสียง (ในระบบสั่งงานด้วยเสียง) หรือข้อความ (ในแชทบอท) โดยเมื่อข้อมูลถูกป้อนเข้าสู่ระบบแล้ว AI จะทำการเรียนรู้ความเชื่อมโยงของข้อมูลหรือองค์ความรู้ในอดีตด้วยชุดสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แล้วนำเอาสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินงานด้านต่าง ๆ 

AI ทำงานอย่างไร ?

AI ทำงานอย่างไร ?

AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ตามการใช้งานของระบบ เช่น รูปภาพ (ในระบบสแกนใบหน้า) เสียง (ในระบบสั่งงานด้วยเสียง) หรือข้อความ (ในแชทบอท) โดยเมื่อข้อมูลถูกป้อนเข้าสู่ระบบแล้ว AI จะทำการเรียนรู้ความเชื่อมโยงของข้อมูลหรือองค์ความรู้ในอดีตด้วยชุดสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แล้วนำเอาสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินงานด้านต่าง ๆ 

AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ตามการใช้งานของระบบ เช่น รูปภาพ (ในระบบสแกนใบหน้า) เสียง (ในระบบสั่งงานด้วยเสียง) หรือข้อความ (ในแชทบอท) โดยเมื่อข้อมูลถูกป้อนเข้าสู่ระบบแล้ว AI จะทำการเรียนรู้ความเชื่อมโยงของข้อมูลหรือองค์ความรู้ในอดีตด้วยชุดสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แล้วนำเอาสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินงานด้านต่าง ๆ 

AI ทำงานอย่างไร ?

AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ตามการใช้งานของระบบ เช่น รูปภาพ (ในระบบสแกนใบหน้า) เสียง (ในระบบสั่งงานด้วยเสียง) หรือข้อความ (ในแชทบอท) โดยเมื่อข้อมูลถูกป้อนเข้าสู่ระบบแล้ว AI จะทำการเรียนรู้ความเชื่อมโยงของข้อมูลหรือองค์ความรู้ในอดีตด้วยชุดสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แล้วนำเอาสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินงานด้านต่าง ๆ 

AI ทำงานยังไง?

AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ตามการใช้งานของระบบ เช่น รูปภาพ (ในระบบสแกนใบหน้า) เสียง (ในระบบสั่งงานด้วยเสียง) หรือข้อความ (ในแชทบอท) โดยเมื่อข้อมูลถูกป้อนเข้าสู่ระบบแล้ว AI จะทำการเรียนรู้ความเชื่อมโยงของข้อมูลหรือองค์ความรู้ในอดีตด้วยชุดสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แล้วนำเอาสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินงานด้านต่าง ๆ 

AI ช่วยอะไรเรา ?

นอกจาก AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจต่าง ๆ ในทุกอุตสาหกรรมแล้ว
AI ยังเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การเรียนและการทำงานของเราด้วย

นอกจาก AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจต่าง ๆ ในทุกอุตสาหกรรมแล้ว AI ยังเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การเรียนและการทำงานของเราด้วย

ไทยสบาย

AI มีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือเราในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำการเดินทาง การค้นหาสิ่งต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต การแปลภาษา รวมไปถึงพัฒนาตนเองให้สามารถแนะนำเว็บไซต์ หนังสือ หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสนใจ

AI มีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือเราในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำการเดินทาง การค้นหาสิ่งต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต การแปลภาษา รวมไปถึงพัฒนาตนเองให้สามารถแนะนำเว็บไซต์ หนังสือ หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสนใจ

ไทยล้ำ

AI ช่วยให้ประเทศไทยล้ำหน้าได้ในหลากหลายมิติ เช่น ด้านการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบ AI ไม่เพียงแต่จะช่วยคุณครูในการออกแบบเนื้อหาที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยวัดการมีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียน รวมถึงช่วยคุณครูและผู้ปกครองประเมินความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งผลให้สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้ตรงกับความสามารถมากขึ้น

AI ช่วยให้ประเทศไทยล้ำหน้าได้ในหลากหลายมิติ เช่น ด้านการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบ AI ไม่เพียงแต่จะช่วยคุณครูในการออกแบบเนื้อหาที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยวัดการมีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียน รวมถึงช่วยคุณครูและผู้ปกครองประเมินความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งผลให้สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้ตรงกับความสามารถมากขึ้น

ไทยรวย

AI สามารถช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ อย่าง Chatbot ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถสนทนา (หรือแชท) กับลูกค้าได้แทนมนุษย์ เปรียบเสมือนผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร ตอบปัญหา หรือสร้างบิลสำหรับชำระเงินให้ลูกค้าได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

AI สามารถช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ อย่าง Chatbot ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถสนทนา (หรือแชท) กับลูกค้าได้แทนมนุษย์ เปรียบเสมือนผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร ตอบปัญหา หรือสร้างบิลสำหรับชำระเงินให้ลูกค้าได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการที่เกี่ยวข้อง

AI ไทยสามารถ

โครงการเพื่อสร้างความตระหนัก และ ความเข้าใจของระบบปัญญาประดิษฐิ์ที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน ตลอดจนการนำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

KidBright AI

โครงการส่งเสริมการเรียนปัญญาประดิษฐ์ในโรงเรียน ([email protected]) จะกระตุ้นให้เกิดการสอนวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับโลกในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิด

Super AI Engineer

โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)

AI/ROBOTICS FOR ALL

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคนและพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์

SMART Agricultural Robot Contest 2020

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

AI ไทยสามารถ

โครงการเพื่อสร้างความตระหนัก และ ความเข้าใจของระบบปัญญาประดิษฐิ์ที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน ตลอดจนการนำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมการเรียนปัญญาประดิษฐ์ในโรงเรียน ([email protected]) จะกระตุ้นให้เกิดการสอนวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับโลกในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิด

Super AI Engineer

โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)

AI/ROBOTICS FOR ALL

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคนและพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์

SMART Agricultural Robot Contest 2020

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

เกี่ยวกับเรา

“AI for All” หรือ “ชุดโครงการปัญญาประดิษฐ์/วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน” เป็นชุดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมีคณะดำเนินงานวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์และนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ

“AI for All” หรือ “ชุดโครงการปัญญาประดิษฐ์/วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน” เป็นชุดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมีคณะดำเนินงานวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์และนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

© copyright, 2020 AI for ALL