เกี่ยวกับเรา

AI FOR ALL

“AI for All” หรือ “ชุดโครงการปัญญาประดิษฐ์/วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน”

เป็นชุดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 

โดยมีคณะดำเนินงานวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์และนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (FIBO) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) และสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (TRS)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศ
  2. เพื่อสร้างผู้ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงบูรณาการได้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน
  3. เพื่อสร้างนักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญป้อนสู่ตลาดแรงงาน
  4. เพื่อสร้างนักวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์
  5. เพื่อส่งเสริมองค์กรหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจนำปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

เพื่อสร้างความตระหนักรู้

เพื่อสร้างนักวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

เพื่อส่งเสริมองค์กรขนาดย่อมที่สนใจในการนำไปใช้

โครงการที่เกี่ยวข้อง

AI FOR ALL

โครงการที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

หากมีคำแนะนำ คำถาม หรือ ต้องการสนับสนุนเรา สามารถติดต่อได้ที่

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 10 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

© copyright, 2020 AI for ALL