FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์

ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยจะมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ เป้าหมายโครงการ ระบบอัตโนมัติและการเกษตร นวัตกรรมที่น่าสนใจสำหรับการเกษตร การยกระดับการเกษตรของไทยบรรยายโดย ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 - 20.00 น. ใน FACEBOOK LIVE >> https://www.facebook.com/FIBOAIRoboticsforAll

Continue Reading FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์