FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่อยอดเชิงพาณิชย์

โดยจะมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
🔸 เป้าหมายโครงการ
🔸 ระบบอัตโนมัติและการเกษตร
🔸 นวัตกรรมที่น่าสนใจสำหรับการเกษตร
🔸 การยกระดับการเกษตรของไทย

บรรยายโดย ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น. ใน FACEBOOK LIVE >> https://www.facebook.com/FIBOAIRoboticsforAll

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

© copyright, 2020 AI for ALL