วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมการเรียนปัญญาประดิษฐ์ในโรงเรียน ([email protected]) จะกระตุ้นให้เกิดการสอนวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับโลกในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิด

  1. การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 4-6) ทั่วประเทศ ให้เข้าใจกระบวนการทำงานของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
  2. การพัฒนากิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้เยาวชนเป็นนักประดิษฐ์ มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ทีมงาน

ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์

Dr. Apichart Intarapanich

นางสาว พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร

Miss Peeranan Kanjanasrisuntorn

นาย สมพงษ์ กิตติปิยกุล

Mr. Somphong Kittipiyakul

นางสาว จันทกร ชัดแจ้ง

Miss Jantakorn Jaengchat

นางสาว ฐิติมาภรณ์ สังคง

Miss Thitimaporn Sangkong

นาย อนุชิต ลีลายุทธ์โท

Mr. Anuchit Leelayuttho

ดร. ดุษฏี ตรีอำนรรค

Dr. Dusadee Treeumnuk

นาย วุฒิพงษ์ พรสุขจันทรา

Mr. Wuthipong Pornsukjantra

นาย กรัณย์ภัฏ ใจทา

Mr. Karanpas Jaitha

นางสาว ปาริชาติ สร้อยสังวาลย์

Miss Parichat Soisungwan

ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด

Dr. Saowaluck Kaewkamnerd

ดร. สุรพล ตันอร่าม

Dr. Surapol Tan-a-ram

นางสาว ธัญลักษณ์ เสรีวรวิทย์กุล

Miss Thundluck Serevoravitgul

นางสาว อรยา แก้วช้าง

Miss Oraya Kaewchang

ช่องทางติดต่อเรา

Facebook : kidbrightSTEM
Website : www.kid-bright.org/ai/

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

© copyright, 2020 AI for ALL