AI/ROBOTICS FOR ALL

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคนและพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดความตระหนัก มีศักยภาพและความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ โดยจัดส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน
  2. เพื่อพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

คณะทำงาน

รศ.ดร.สยาม  เจริญเสียง (หัวหน้าโครงการ)

ผศ.ดร. เอกชัย เป็งวัง

ดร. บุญฑริกา เกษมสันติธรรม

ดร. ณรงค์ศักดิ์ ถิรสุนทรากุล

นาย ธนัชชา ชูพจน์เจริญ

นางสาว พูนสิริ ใจลังการ์

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

ผศ.ดร. อรพดี จูฉิม

ดร. วราสิณี ฉายแสงมงคล

นาย วุฒิชัย วิศาลคุณา

นาย บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกุลสุข

ผศ.ดร. สุภชัย วงศ์บุณย์ยง

ดร. ปราการเกียรติ ยังคง

ดร. สุริยา นัฏสุภัคพงศ์

นาย ทศพร บุญแท้

นาย เชาวลิต ธรรมทินโน

ช่องทางการติดต่อ

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ : โทร. 0-2470-9339 หรือ ทาง E-mail : [email protected] Facebook : FIBO AI/Robotics for All Website : fibo.kmutt.ac.th/fibo/aiforall/ 

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

© copyright, 2020 AI for ALL