AI ไทยสามารถ

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อสร้างให้เกิดกระแสด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับสาธารณะและการสร้างการตระหนักรู้ในสังคม 
  2.  เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับประชาชนทั่วไป
  3.  เพื่อสร้างความตระหนักถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน 
  4.  เพื่อสร้างความยั่งยืนในการนำเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นฐานการขับเคลื่อนสังคม

ทีมงาน

BX-FULL

ช่องทางติดต่อเรา

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

© copyright, 2020 AI for ALL