SMART AGRICULTURAL ROBOT CONTEST 2020

SMART AGRICULTURAL
ROBOT CONTEST 2020

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีความสนใจทางด้านการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ
  2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์ สำหรับแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ได้จากภาคการเกษตร ที่เครื่องจักรกลการเกษตรธรรมดาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทำได้ยาก หรือจะทำได้แต่ต้องสั่งซื้อนำเข้าจากต่างประเทศด้วยราคาที่แพง
  3. สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าแข่งขันด้วยกันและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นผ่านสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาในท้องถิ่น
  4. สนับสนุนให้เกิดการร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการขอทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดเข้าสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป จากแหล่งทุนอื่น ๆ เมื่อจบการแข่งขัน

รายละเอียดโครงการ

สามารถดูรายละเอียดการแข่งขัน เพิ่มเติมได้ที่  Smart Agricultural Robot Contest 2020

ช่องทางติดต่อเรา

ส่งใบสมัคร/ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ : 081-927-0098

E-MAIL : [email protected]

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

© copyright, 2020 AI for ALL