SUPER AI ENGINEER

โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (SUPER AI ENGINEER)

รายละเอียดโครงการ

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของภาคเศรษฐกิจและสังคม จากยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์

  2. พัฒนากำลังคนที่สามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ ส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รายชื่อคณะกรรมการและผู้ดำเนินงาน

ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผศ.ดร. รัชฏา คงคะจันทร์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่องทางติดต่อเรา

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

160 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรติดต่อ : 097-186-1734 
Email : [email protected]

ผู้สนับสนุน

ติดต่อเรา

© copyright, 2020 AI for ALL